Grudzień 2017
Muratorplus


BELLATOR 

Aktualności
[04-12-17]   odsłon: 120
KOMUNIKAT NR 1
 
Za oknem zima, a więc czas na zimowe, sportowe szaleństwa. Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa myśląc o integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie zaprasza na:
XIV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI.
Zawody odbędą się w dniu 17 lutego 2018 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa przy Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane. W przypadku niekorzystnych warunków śniegowych zawody mogą być przeniesione na inny stok w Zakopanem lub jego pobliżu.
  
 więcej » 

[28-11-17]   odsłon: 52
Zarząd Izby informuje, iż dnia 23 października 2017 r. złożona została do Ministra Rozwoju interpelacja poselska nr 16631 w sprawie składania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzających:
- spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
- spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
- brak podstaw wykluczenia.
  
 więcej » 

  Konferencja KZP „Dyrektywy zamówieniowe w praktyce rok po nowelizacji”
[24-10-17]  
W dniu 11 grudnia 2017r., w Warszawie, Grupa Doradcza KZP organizuje kolejną konferencję pod tytułem: „Dyrektywy zamówieniowe w praktyce rok po nowelizacji”. Celem tej konferencji jest umożliwienie jak najszerszemu gronu Wykonawców i Zamawiających wykorzystania wiedzy i doświadczenia jednostek zajmujących się na co dzień wykładnią i stosowaniem ustawy Pzp. Przepisy nowelizacji, pomimo ich przeszło rocznego stosowania, wciąż wzbudzają wątpliwości w zakresie ich należytej wykładni w kontekście dyrektyw zamówieniowych. Część z nich wydaje się zaś z gruntu sprzeczna z wykładnią przepisów przedstawianą przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dodatkowo, do 18 października 2017r. mają zostać implementowanie w całości Dyrektywy Zamówieniowe, co wiąże się całkowitą cyfryzacją zamówień publicznych. Zakres tematyczny konferencji został tak dobrany, aby wykonawcy z jednej strony dowiedzieli się, jak radzić sobie z bieżącymi problemami systemu zamówień publicznych, a z drugiej strony, aby powzięli informacje, w jaki sposób będą funkcjonowały e-zamówienia publiczne, i w którym kierunku podąża legislator, przygotowując projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest patronem strategicznym konferencji. Serdecznie zapraszamy! >> Czytaj więcej…
  

[23-10-17]   odsłon: 391

Przedstawiciele Izby w dniu 4 października br. wzięli udział w zorganizowanym przez Wydział Projektów Legislacyjnych i Analiz w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju spotkaniu dotyczącym przygotowania projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne. Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia br. został powołany Zespół, którego zadaniem jest opracowanie projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne, która wprowadzi transparentne ramy prawne dla realizacji polityki zakupowej. 

Podczas spotkania Izba przedstawiła uwagi i propozycje zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych.
  
 więcej » 

[16-10-17]   odsłon: 103
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesłało odpowiedź na wspólne wystąpienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z dnia 22 września br. w sprawie wymagań prawnych i technicznych dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych.
  
 więcej » 

[11-10-17]   odsłon: 130
W dniu 10 października 2017 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa. Tematem posiedzenia był udział polskich firm budownictwa drogowego w procesie budowy dróg w Polsce.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z firmą Arcata Partners przygotowały prezentację „Raport o firmach drogowych w Polsce 2016 r. Kondycja firm i prognozy rynkowe”.
  
 więcej » 

[11-10-17]   odsłon: 153

Zarząd Izby wystosował pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o problemach z dostawami kruszyw na wykonywane inwestycje, a w szczególności na duże kontrakty realizowane zarówno przez GDDKiA, jak i PKP PLK. Niepokojące sygnały dotarły do Izby od firm członkowskich zarówno będących wykonawcami przedmiotowych inwestycji, jak i realizujących dostawy kruszyw. Od wielu tygodni poziom realizacji podstawień wagonów kształtuje się na poziomie maksymalnie 40% w stosunku do potrzeb, a u wielu dostawców nawet na poziomie poniżej 30%. Sytuacja ta powoduje ogromne opóźnienia w dostawach, co prowadzi nie tylko do braku możliwości realizacji podjętych zobowiązań wobec firm wykonawczych, ale może również prowadzić do opóźnień w realizacji wielu kontraktów zarówno drogowych jak i kolejowych.

  
 więcej » 

[10-10-17]   odsłon: 131

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w czerwca br., w piśmie do Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przekazał informacje oraz zgłoszone postulaty Wykonawców  dotyczące problemu jaki stanowi brak jednoznacznego rozstrzygnięcia sprawy wymaganego zakresu i standardu urządzeń wyposażenia dróg ekspresowych, oznakowania i urządzeń BRD będących elementami Systemów Zarządzania Ruchem, które mają docelowo stanowić integralne części przyszłego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (pismo OIGD w załączeniu).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w swojej odpowiedzi z dnia 5 października br. (pismo GDDKiAw załączeniu) zapewniła, że zna przedstawione w piśmie OIGD zagadnienia i wzięła je pod uwagę podczas prac nad aktualizacją „Instrukcji rozmieszczania klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym” oraz „Wytycznych dla wykonawców koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem”.
  
 więcej » 

[09-10-17]   odsłon: 100
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa zwróciły się z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o uwzględnienie wniosków wynikających z raportu IBDiM i nowelizację 2 rozporządzeń: rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. nr 12, poz. 116, z późn. zm.) w zakresie właściwości przeciwpoślizgowych.
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[05-09-17]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

 

„Jawność dokumentu wewnętrznego zamawiającego, który weryfikuje prawdziwość informacji zawartych w ofercie” http://www.kzp.net.pl/opracowania/jawnosc-dokumentu-wewnetrznego-zamawiajacego-ktory-weryfikuje-prawdziwosc-informacji-zawartych-w-ofercie/

 

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

 

  

1 2 3 ... ... 6 7 8 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe