Kwiecień 2019Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Aktualności
   Problem stawek podatku VAT na roboty utrzymaniowe - działania OIGD
napisał:   06-12-2018 10:11   odsłon: 209

 

Problem stosowania stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe świadczone przez przedsiębiorców dla GDDKiA pojawił się na przełomie roku 2016 i 2017, kiedy to urzędy administracji skarbowej rozpoczęły kontrole w firmach wykonujących roboty utrzymaniowe, kwestionując umowy i fakturowanie robót z dwoma stawkami podatku VAT – 8% i 23% w zależności od asortymentu robót. Firmy utrzymujące drogi wystawiają faktury zgodnie z umowami, które są przyjmowane, akceptowane i rozliczane przez GDDKiA. Miesięczne protokoły odbioru były przygotowywane i podpisywane przez pracowników GDDKiA. Wykonawcy nie mieli i nie mają możliwości zmiany stawki podatku, albowiem byłoby to niezgodne ze specyfikacją i umową na podstawie której realizowane są roboty.

Powyższy problem dotyczy również firm, które zakończyły już realizację kontraktów utrzymaniowych.

 

Działania podjęte przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa w roku 2018 w temacie stosowania stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe świadczone przez przedsiębiorców dla GDDKiA:

 

• W grudniu 2017 r. poseł Grzegorz Adam Woźniak Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa na wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, zgłosił dwie interpelacje.

Interpelacja nr 18044 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie prawidłowego stosowania przez firmy usług drogowych stawek podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA oraz Interpelacja nr 18045 do Ministra Finansów w sprawie prawidłowego stosowania przez firmy usług drogowych stawek podatku od towarów i usług w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA.

Odpowiedzi na interpelacje udzielili:

- w dniu 26 stycznia 2018 r. Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów;

- w dniu 16 lutego 2018 r. Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

• W dniu 21 marca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, które zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów i dotyczyło tej sprawy.  Na posiedzeniu Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Finansów przedstawiło informację na temat stosowania przez firmy wykonawcze, świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zdefiniowana usługi kompleksowego utrzymania dróg i ustalenia jednakowej stawki podatku od towarów i usług, albowiem organy skarbowe zaczęły wszczynać postępowania dotyczące wyjaśnienia, jaka stawka podatku VAT została zastosowana w umowach zawieranych przez firmy z GDDKiA. Wszczęte wobec umów zawieranych w ubiegłych latach postępowania mogą zakończyć się uznaniem przez organy podatkowe, iż w ww. umowach zastosowano nieprawidłową, zaniżoną stawkę podatku od towarów i usług.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Finansów zapewnili o podjęciu wspólnych prac rządowych nad tym problemem i poinformowaniu Komisji o jej wynikach.

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Marek Chodkiewicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Cybulski.

Nagranie z posiedzenia Komisji Infrastruktury link:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#4AF6FA042AF32D70C125824F0040C361

 

• W dniu 27 marca br. Prezes Zarządu Izby skierowała pismo do Prezesa Rady Ministrów informujące o zaistniałej sytuacji i uzgodnieniach z posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury o podjęciu wspólnych działań przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów w celu rozwiązania problemu – pismo OIGD 48/2018.

 

• W dniu 18 kwietnia br., w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz do uzgodnień z posiedzenia Komisji Infrastruktury w dniu 21 marca 2018r. Izba przesłała do Marka Chodkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury  propozycje rozwiązania problemu stosowania przez firmy wykonawcze, świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług – pismo OIGD 59/2018.

Pisma OIGD 48/2018 i 59/2018 zostały przekazane przez Wiceministra Chodkiewicza do Teresy Czerwińskiej Ministra Finansów – pismo DDP.1.450.21.2018.LŁ.5 NK:55669/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. oraz pismo DDP.1.450.21.2018.LŁ.6 NK:57618/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury złożyło deklarację współpracy przy znalezieniu rozwiązania problemu.

 

• W dniu 16 maja br., w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz do uzgodnień z posiedzenia Komisji Infrastruktury w dniu 21 marca 2018r. Izba przesłała pismo do Teresy Czerwińskiej Ministra Finansów – pismo OIGD 70/2018.

 

• W dniu 15 czerwca br. Zarząd Izby, w nawiązaniu do pisma skierowanego do Premiera w dniu 27 marca 2018r. OIGD 48/2018, ponownie wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z informacją, iż do daty sporządzenia niniejszego wystąpienia nie został rozwiązany przedstawiony przez Izbę problem – pismo OIGD 80/2018. W dniu 2 lipca br. Izba otrzymała do wiadomości pismo z Biura Prezesa Rady Ministrów skierowane do Dyrektora Biura Ministra Infrastruktury oraz do wiadomości Dyrektora Biura Ministra Finansów, proszące o pilne udzielenie odpowiedzi na wystąpienia Izby.

 

• W dniu 19 września br. Izba ponownie wystąpiła w tej sprawie zarówno do Premiera RP (pismo OIGD 108/2018) jak i Ministra Finansów (OIGD 109/2018). W pismach tych Zarząd Izby zwrócił uwagę, że nie podjęcie przez Rząd merytorycznej decyzji w kwestii różnych stawek podatku VAT (8% i 23%) na usługi utrzymaniowe realizowane dla GDDKiA, powoduje, iż urzędy administracji skarbowej dalej prowadzą czynności kontrolne w tym temacie, włącznie z zajmowaniem kont przedsiębiorców. Sytuacja ta w zdecydowanej większości dotyczy małych i średnich rodzinnych firm, które nie mogą z przyczyn formalnych startować w kolejnych przetargach, co oznacza ich likwidację.

W odpowiedzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na wystąpienie Izby i załączyła pismo Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2018 r. do naszej organizacji, którego niestety do nas wcześniej nie dodarło.

W piśmie tym Ministerstwo Finansów poinformowało, że przeprowadzono weryfikację postępowań organów podatkowych oraz kontrolnych prowadzonych w stosunku do świadczących usługi utrzymaniowe dróg. Przeprowadzona analiza nie wykazała występowania rozbieżności interpretacyjnych oraz nieprawidłowości w badanym obszarze. Postulat Izby o wydanie interpelacji ogólnej zawierającej dyspozycje dla organów podatkowych o wyłączeniu spod kontroli określonych okresów rozliczeniowych nie może zostać zrealizowany bowiem nie znajduje oparcia w przepisach prawnych. W ostatnim akapicie przedmiotowego pisma Minister Finansów stwierdza, iż: „… przedstawiłem Ministrowi Infrastruktury propozycje podjęcia konkretnych, zgodnych z prawem działań, które w mojej ocenie mogą pomóc skutecznie rozwiązać przedmiotowe problemy jednocześnie minimalizując negatywny wpływ obecnej sytuacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw działających w tej branży.”

W związku z powyższym Izba w dniu 8 października br. wystąpiła do Ministra Infrastruktury o udzielenie informacji w tej sprawie – pismo OIGD 117/2018.

W odpowiedzi z dnia 10 października br. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że GDDKiA będzie się odnosić do spraw poszczególnych firm związanych z GDDKiA umowami na usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych po odrębnej analizie każdego wniosku zgłoszonego przez te firmy. Podstawą tej analizy będzie ostateczna decyzja administracyjna wydana przez organ podatkowy lub wyrok sądu w danej sprawie oraz obowiązujące przepisy, w tym przepisy prawa zamówień publicznych właściwe na moment zawarcia danej umowy.

 

• W dniu 21 września br. Izba wystosowała pismo do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o spotkanie na temat działań GDDKiA w temacie podatku VAT na usługi utrzymaniowe – pismo OIGD 110/2018.

Spotkanie odbyło się 2 października br., uzgodniono na nim, ze powstanie zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele GDDKiA oraz OIGD (Izba wskazała 5 osób, które będą uczestniczyły w pracach zespołu) pracujący nad procedurami w zakresie VAT i kontroli KAS. GDDKiA zobowiązała się do finalizacji prac w zakresie aktualizacji dokumentów na potrzeby postępowań przetargowych dla Robót utrzymaniowych oraz kontynuowania monitorowania umów utrzymaniowych w zakresie m.in. stawki podatku VAT.

W dniu 11 listopada br. Izba otrzymała z GDDKiA do zaopiniowania projekt wzoru ugody. Po konsultacjach po konsultacji z firmami członkowskimi Izba przekazała uwagi do projektu wzoru ugody, jednocześnie mając na uwadze, iż pewne kwestie – z racji konieczności – wymagają ustalenia z GDDKiA i winny być doprecyzowane na spotkaniu obu stron, Izba poprosiła o robocze spotkanie w tej sprawie.

Spotkanie w GDDKiA odbyło się 29 listopada br. Rozmawiano o uwagach OIGD do Wzoru ugody oraz nowych zapisach do tego dokumentu zaproponowanych przez GDDKiA. Uzgodniono cały tekst ugody poza punktem 1 preambuły Wzoru ugody.

Do 7 grudnia br. OIGD przekaże pisemne stanowisko Izby wraz z uzasadnieniem w zakresie brzmienia punktu 1 preambuły, a do 15 grudnia br. GDDKiA podejmie decyzję w tym temacie.

 

• W dniu 27 września br. Izba wystąpiła do Stanisława Żmijana Posła na Sejm RP wystąpienie o zwołanie w trybie art. 152 ust. 2 Regulaminu Sejmu Komisji Infrastruktury poświęconej nierozwiązanemu problemowi stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe świadczone przez przedsiębiorców dla GDDKiA.

Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone temu problemowi odbyło się 24 października br. Porządek dzienny obejmował informację Ministra Finansów oraz Ministra Infrastruktury na temat praktyk służb skarbowych, wobec firm wykonawczych świadczących usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych i stosowanych stawek podatku od towarów i usług.

Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Marek Chodkiewicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Cybulski.

Według urzędów skarbowych firmy zajmujące się utrzymaniem dróg stosowały w realizacji kontraktów kompleksowych zbyt niską – 8 % – stawkę podatku VAT (zamiast 23 %), w związku z czym muszą obecnie pokryć różnice wynikające z niedopłaty. Stawkę ośmioprocentową na dany rodzaj prac narzucał inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Problem konieczności dopłaty podatku obecnie dotyczy kilkudziesięciu firm. Minister Finansów zaczął ujednolicać interpretacje indywidualne, uznając, że utrzymanie dróg jest usługą kompleksową i jako taka powinna być objęta stawką 23 %. W konsekwencji firmy, które nie rozliczyły VAT, m.in. nie mogą startować w przetargach, a firmy, które np. w 2014 r. zawarły umowy pięcioletnie z dwiema stawkami VAT, muszą teraz spłacać zaległości.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Cybulski zaznaczył, że do Ministerstwa Finansów nie zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy mają problemy z rozliczaniem dwóch wysokości składek podatku VAT.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Marek Chodkiewicz poinformował o stanie uzgodnień z resortem finansów w zakresie negocjacji dotyczących interpretacji rozliczania indywidualnych spraw.

W dyskusji Prezes Izby podkreśliła, że zabrakło przepisów przejściowych w zawieraniu umów wieloletnich, oraz że problem dotyczy nie tylko umów z GDDKiA, ale również z zarządami dróg i samorządami.

Minister Finansów zadeklarował, że zostanie zorganizowane spotkanie robocze z przedstawicielami firm borykającymi się z tym problemem.

Nagranie z posiedzenia Komisji Infrastruktury link:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#E329CA480A967759C1258329002EC846

Spotkanie w Ministerstwie Finansów odbyło się 5 listopada br. z udziałem Pawła Cybulskiego - Podsekretarza Stanu Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Przemysława Krawczyka-Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami oraz Elżbiety Duszyc - Dyrektora Departamentu Poboru Podatków. W spotkaniu uczestniczył także Norbert Wyrwich – Radca Prawny Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Ze strony OIGD uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich, którzy realizowali, lub realizują kontrakty utrzymaniowe dla GDDKiA.

W dniu 30 listopada br. OIGD wystąpiła do Pawła Cybulskiego Podsekretarza Stanu w MF o kolejne spotkanie robocze.

   
<< Powrót
© 2007-2019 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe