Grudzień 2017
Muratorplus


BELLATOR 

Aktualności
  Zmiany w składzie Prezydium Rady Izby
[13-06-17]  

Zarząd Izby informuje, iż na ostatnim posiedzeniu Rady Izby w dniu 7 czerwca br. w wyniku wyborów uzupełniających w głosowaniu tajnym:

 

I. Pan Franciszek Kosiorowski - Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa został wybrany na funkcję Wiceprezydenta Izby do końca kadencji 2015-2018. 

 

II. Pan Mieczysław Chmielewski – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia został wybrany na funkcję Członka Prezydium Rady Izby do końca kadencji 2015-2018.

  

  rynekinfrastruktury.pl: Dzieciuchowicz: Potrzeba odrębnych regulacji dla małych zamówień na roboty budowlane
[13-06-17]  

– Jesteśmy jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym państwem w Unii Europejskiej, które stosuje wszystkie rygory przewidziane przez dyrektywy unijne również dla tzw. zamówień podprogowych – zwraca uwagę Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, współprzewodnicząca drogowej Rady Ekspertów.

Cały artykuł: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/dzieciuchowicz-potrzeba-odrebnych-regulacji-dla-malych-zamowien-na-roboty-budowlane-58913.html

  

  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne: Nie da się wskazać jednego sposobu oceny ofert
[13-06-17]  

O Białej Księdze branży drogowej i jej skutkach, zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych i problemach wynikających z praktyki stosowania tej ustawy, problemach podczas realizacji kontraktów, jaki był dla branży rok 2016 i o perspektywach na 2017 rok - Barbarą Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w rozmowie z Mariuszem Karpińskim-Rzepą i Marią Szruba z magazynu Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Cały artykuł: http://www.nbi.com.pl/nie-da-sie-wskazac-jednego-sposobu-oceny-ofert-2/

  

[12-06-17]   odsłon: 273

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowano działania podjęte w minionym roku przez Izbę.

Rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem współpracy Izby z nowym kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i częściowo zmienionym kierownictwem GDDKiA. Był to też rok, który praktycznie rozpoczął nową unijną perspektywę budżetową na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku, co zmobilizowało organy Izby do wytężonej pracy i jak nigdy dotąd wielkiej nadziei na lepszą współpracę z resortem i jego agendami.

  
 więcej » 

[12-06-17]   odsłon: 178

W dniu 8 czerwca br. na konferencji prasowej Wiceminister Jerzy Szmit i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk przedstawili działania podejmowane przez MIB i GDDKiA, których celem jest skuteczniejsza ochrona firm realizujących kontrakty drogowe.

Resort infrastruktury i budownictwa podjął decyzję o konieczności zastosowania przez GDDKiA większej liczby dodatkowych działań na rzecz podwykonawców. Jak czytamy na stronie MIB działania, które zostaną podjęte przez GDDKiA, polegają na stworzeniu listy zatwierdzonych podwykonawców, jej opublikowaniu na stronie internetowej kontraktu, comiesięcznych spotkaniach z zatwierdzonymi podwykonawcami oraz regularnej sprawozdawczości do centrali GDDKiA i MIB.

W umowach wprowadzono katalog klauzul zakazanych. Postanowienia umów zawieranych obecnie przez GDDKiA z wykonawcami zawierają katalog postanowień zakazanych w umowach z podwykonawcami – chodzi o zapisy, które są skrajnie niekorzystne bądź przerzucające na podwykonawców ryzyka z umowy wykonawczej. Jednocześnie będą stosowane tzw. złote klauzule. Są to zapisy, które muszą zostać zawarte w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

  
 więcej » 

[09-06-17]   odsłon: 197

1 czerwca br. w Gdańsku odbyła się Konferencja „Plany i wyzwania dla infrastruktury drogowej województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego” zorganizowana przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Było to spotkanie członków organizacji oraz firm drogowych z województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego z przedstawicielami administracji drogowej podczas którego zostały przedstawione plany budowy dróg krajowych i wojewódzkich na tym terenie. Uczestnicy konferencji poznali efekty prac Rady Ekspertów ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji infrastrukturalnych działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, wysłuchali prezentacji nt. poszukiwania efektywnych rozwiązań w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, a także o zrównoważonym rozwoju dróg publicznych w Polsce i innowacyjnych zastosowaniach asfaltów drogowych w infrastrukturze.

  
 więcej » 

[06-06-17]   odsłon: 204

19 czerwca br. zapraszamy do Warszawy na V Kongres Infrastruktury Polskiej organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z najbardziej znaczącymi podmiotami branżowymi i samorządowymi. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Podczas Kongresu Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i dr Jacek Stefański z Arcata Partners będą przedstawiali prezentację nt kondycji branży drogowej.

  
 więcej » 

[30-05-17]   odsłon: 226
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje, iż w dniu 1 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r., poz. 993).
W dniu dzisiejszym przesłaliśmy Państwu Pismo OIGD 56/2017 zawierające omówienie dokonanych tą ustawą zmian.
 
  
 więcej » 

[29-05-17]   odsłon: 231

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Producentów Nawierzchni Asfaltowych i Polski Związek Pracodawców Budownictwa, w związku z wdrożeniem przez GDDKiA do powszechnego stosowania Instrukcji DP-T 14 dot. oceny jakości robót na drogach krajowych (Zarządzenie nr 10 z dnia 30.03.2017 r.), wystąpiły do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pana Jerzego Szmita o zorganizowanie w MIB spotkania przedstawicieli GDDKiA, organizacji branżowych oraz resortu na temat przedstawionych w piśmie problemów.

  
 więcej » 

[15-05-17]   odsłon: 254

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wypracowali rozwiązanie zapewniające skuteczną weryfikację obowiązku nałożonego przepisami art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, uwzględniające jednocześnie zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

  
 więcej » 

<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe