Czerwiec 2017MuratorplusBELLATOR 

Aktualności
  Komentarz - Builder, "INFRASTRKUTRA 2017 - PERSPEKTYWY I BARIERY ROZWOJU"
[24-04-17]  

Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, udzieliła miesięcznikowi Builder komentarza do majowego wydania „Buildera” dodatek „Budownictwo Komunikacyjne” nt. „INFRASTRUKTURA 2017 – PERSPEKTYWY I BARIERY ROZWOJU”:

Mam nadzieję, iż rok 2017 będzie lepszy od poprzedniego, bo to co najgorsze w kwestii spadków produkcji budowlano-montażowej jest już w tej chwili poza branżą. W roku 2016 zostały zatwierdzone w większości województw Regionalne Programy Operacyjne, tak więc ogłaszane są kolejne przetargi na drogi samorządowe, aczkolwiek spodziewam się, że lepszy będzie rok 2018, bowiem będzie to rok wyborów, co zawsze obfituje w samorządach w różnego rodzaju inwestycje. Natomiast jeśli chodzi o GDDKiA, to mam nadzieję, iż zdecydowanie przyspieszą działania związane z rozstrzyganiem przetargów ogłoszonych jeszcze w 2015 roku. Ogłoszono wtedy prawie 60 przetargów na kwotę ponad 29 mld, niespełna połowa z nich jest na drugim etapie lub została rozstrzygnięta. Na początku tego roku uruchomiono kilka nowych postępowań, w których zdecydowanie korzystniejsze dla firm są warunki udziału, a także zapisy łączącej strony umowy. Liczę na to, że tych przetargów będzie więcej, będą ogłaszane kolejne związane z likwidacją miejsc niebezpiecznych, czy też na zadania remontowe i modernizacyjne. W planie GDDKiA na rok 2017 jest więcej środków na powyższe roboty niż w roku ubiegłym. Największą barierą może być wolne rozstrzyganie przetargów już ogłoszonych, a także brak nowych postępowań”.
  

[24-04-17]   odsłon: 81

Zarząd Izby informuje, iż w związku z pismem OIGD 92/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,  skierowanym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych „o wydanie opinii w sprawie dopuszczalności przyjmowania przez zamawiających e-gwarancji i uznawania jej na równi z gwarancją w formie papierowej, w procedurze udzielania zamówień publicznych – UZP, Departament Prawny przedstawił swoje stanowisko w odniesieniu do wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp[1].

  
 więcej » 

[21-04-17]   odsłon: 84

Nagroda „Polskie Drogi 'XXI” to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom, firmom i  instytucjom odnoszącym sukcesy w dziedzinie drogownictwa i mającym znaczący wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Organizatorami Nagrody „Polskie drogi 'XXI” są:  Redakcja miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

  
 więcej » 

[20-04-17]   odsłon: 82

Raport opracowała Arcata Partners, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa,  korzystając z  opinii zarządów firm działających w branży drogowej. Raport został opracowany na podstawie zbadania sytuacji finansowej 420 firm drogowych działających w Polsce. Analizowana była sytuacja w okresie ostatnich dwudziestu lat, na podstawie sprawozdań finansowych firm - od roku 1996 do końca roku 2015, a na podstawie ankiet także dla roku 2016.

  
 więcej » 

[20-04-17]   odsłon: 100
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w marcu br. wystosowała do GDDKiA dwa pisma w ramach toczącej się debaty nt. optymalizacji kosztów budowy dróg w Polsce.
  
 więcej » 

[13-04-17]   odsłon: 108

Uwagi do Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I. Roboty drogowe. Załącznik do zarządzenia nr 10 GDDKiA z dnia 30 marca 2017r.

- W wersji opublikowanej na stronach GDDKiA dnia 30.03.2017 roku jedyną zmianą jakiej dokonano w stosunku do wersji z dnia 16.02.2017 jest granica, dla której ustala się potrącenia za wartość średnią lepiszcza rozpuszczalnego (odzyskanego) dla kategorii ruchu KR3-7 (z wartości 0,11% na 0,16% tabela 1, propozycja GDDKiA).

- Nie uwzględniono żadnej z uwag przedstawicieli OIGD i PSWNA przedstawionych na spotkaniach i zawartych w przygotowanej propozycji zapisów Instrukcji DP-T14 v z dnia 01.03.2017r. i tak:

  
 więcej » 

[12-04-17]   odsłon: 208

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych we współpracy z firmą Wegarten Construction (reprezentującą w Europie Centralnej kilka firm amerykańskich)  zorganizowały w styczniu br. merytoryczne spotkanie przedsiębiorców branży drogowej, na którym zaprezentowane zostały przez partnerów amerykańskich najnowsze doświadczenia rynku amerykańskiego w zakresie metod uszorstnienia nawierzchni z betonu cementowego.

 

Temat spotkania: "NOWOCZESNE METODY STOSOWANE W USA POLEPSZENIA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH I OBNIŻENIA EMISJI HAŁASU NA NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH I LOTNISKOWYCH Z BETONU CEMENTOWEGO".

 
  
 więcej » 

  XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO, ROTRA, EUROPARKING
[07-04-17]  
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO, ROTRA, EUROPARKING, które odbędą się w Kielcach w dniach 9 – 11 maja br., to wydarzenie, na które co roku czekają wszyscy związani z budownictwem drogowym. Izba od początku towarzyszy tym Targom, wierząc że są jednym z tych ważnych miejsc, gdzie mogą spotkać się i prowadzić merytoryczny dialog partnerzy przygotowujący i realizujący obecne i przyszłe inwestycje drogowe. Targi te na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych spotkań naszej branży i każdego roku gromadzą firmy związane z budownictwem drogowym, inżynierią ruchu oraz bezpieczeństwem drogowym.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa będzie miała na Targach swoje stoisko, dlatego chcielibyśmy zaproponować naszym członkom możliwość wyłożenia na stoisku Izby swoich folderów, jak również wykorzystania go do spotkań biznesowych.
Stoisko Izby o numerze E2 jest do Państwa dyspozycji, w celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt z biurem Izby.
Z poważaniem,
Barbara Dzieciuchowicz
Prezes Zarządu
  

[05-04-17]   odsłon: 142

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa w dniu14 marca br.   zwróciły się do Ministra Jerzego Szmita z prośbą o ocenę bieżącej sytuacji i aktualnego stanu wymagań prawnych i technicznych (wprowadzanych do stosowania przez GDDKiA) dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych określonych w załączniku nr. 6 do rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124).

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[03-04-17]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Poszukiwanie informacji lub zaświadczeń u konkurencji

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/poszukiwanie-informacji-lub-zaswiadczen-u-konkurencji/

 

„Wykonawca, który skorzystał z doświadczenia podmiotu trzeciego, a uważa że będzie je wykonywał siłami własnymi”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/wykonawca-ktory-skorzystal-z-doswiadczenia-podmiotu-trzeciego-a-uwaza-ze-bedzie-je-wykonywal-silami-wlasnymi/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

<<< 1 2 3 4 5 6 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe