Siedziba Izby Biuro Zarządu

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków


tel. (+48 12) 413-80-83


Sekretariat

e-mail: oigd@oigd.com.plBiuro Izby w Warszawie

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa


tel. (+48 22) 811-92-74


Sekretariat

e-mail: oigd@oigd.com.pl


Klauzula informacyjna do korespondencji


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, kod pocztowy: 31-542 Kraków, tel. 12 413 80 83, Biuro Izby w Warszawie, ul. Instytutowa 1, kod pocztowy: 03-302 Warszawa, tel. 22 811 92 74, 22 614 13 86, e‑mail: oigd@oigd.com.pl lub b.dzieciuchowicz@oigd.com.pl

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, telefoniczne lub mailowo, wykorzystując adresy i numery telefonów podane powyżej.


II. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- prowadzenia korespondencji mailowej lub pisemnej, komunikacji dotyczącej spraw leżących w zakresie kompetencji Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w Krakowie lub w celu obsługi tych spraw, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w związku z uzasadnionym interesem Administratora polegającym na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- w sprawach związanych z realizacją umów zawartych Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa w Krakowie (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

- w celach archiwalnych i dowodowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji ww. celów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli reprezentuje Pani/Pan kontrahenta lub inny podmiot, przetwarzamy dane kontaktowe w związku z Pani/Pana funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


III. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez personel biura Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, niezależnych zewnętrznych usługodawców, dostawców, partnerów, będących odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych), organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. II będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane.


V. Uprawnienia przysługujące z związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- prawo do sprostowania (poprawienia/uzupełniania) danych;

- prawo do usunięcia danych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania;

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;

- w zakresie umów, prawo do przenoszenia danych;

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa jest niezgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości prowadzenia komunikacji w sprawie. Ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, realizację umowy lub odpowiedź na korespondencję.