Regulamin Sądu Pojednawczego



ORGANIZACJA SĄDU POJEDNAWCZEGO 


§ 1 

Celem Sądu Pojednawczego przy Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa jest przeprowadzanie postępowania mediacyjnego, w sporach dotyczących członków Izby, w związku z nieprzestrzeganiem „Kodeksu Etyki Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa”. 

§ 2 

Siedzibą Sądu Pojednawczego jest Kraków. 


§ 3 

1. Sąd Pojednawczy składa się z: 

1. Przewodniczącego Sądu Pojednawczego, 

2. Wiceprzewodniczącego Sądu Pojednawczego, 

3. 2-5 Członków Sądu Pojednawczego.

2. Członkami Sądu Pojednawczego, w tym Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym mogą być przedstawiciele członków Izby, jak również i osoby spoza Izby. 


§ 4

1. Skład Sądu Pojednawczego, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje Rada Izby na wspólną kadencję.

2. Odwołanie każdego z członków Sądu Pojednawczego może nastąpić w każdym czasie z ważnych powodów, w takim samym trybie jak powołanie. 

3. Wygaśnięcie mandatu członka Sądu następuje: 

1. z upływem kadencji Sądu, 

2. z ustaniem członkostwa w Izbie członka, którego przedstawiciel wchodzi w skład Sądu lub utraty przez członka Sądu przymiotu przedstawiciela członka Izby, 

3. z datą rezygnacji członka Sądu Pojednawczego z pełnionej funkcji. 


§ 5 

1. Pracami Sądu Pojednawczego kieruje jego Przewodniczący. 

2. Wiceprzewodniczący Sądu Pojednawczego wykonuje funkcje Przewodniczącego Sądu w jego imieniu w sprawach zleconych im przez Przewodniczącego Sądu.


§ 6 

Każdy z członków Sądu Pojednawczego zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wiadomości, które powziął w związku z wykonywaniem funkcji w Sądzie, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 niniejszego Regulaminu.


§ 7

1. Organem pomocniczym Sądu Pojednawczego jest Biuro Izby w Krakowie, ul. Mogilska 25. 2. Biuro Izby w Krakowie, ul. Mogilska 25 prowadzi czynności administracyjne we wszystkich sprawach związanych z działalnością Sądu Pojednawczego, w szczególności: 

1. prowadzi repetytorium spraw wpływających do Sądu, 

2. prowadzi ewidencję pism wpływających do Sądu w toku postępowania mediacyjnego, 

3. wysyła zawiadomienia i inne dokumenty stronom sporu, 

4. zabezpiecza dokumenty potrzebne do pracy Sądu, 

5. zawiadamia członków Sądu Pojednawczego o wyznaczeniu ich do prowadzenia posiedzenia mediacyjnego, 

6. zapoznaje strony z zasadami obowiązującymi w postępowaniu przed Sądem, w szczególności poprzez doręczenie im Regulaminu Sądu, 

7. prowadzi i przechowuje akta spraw, 

8. wykonuje inne prace zlecone przez Sąd. 


II 

SKŁAD SĄDU PROWADZĄCEGO MEDIACJĘ 


§ 8 

1. Zespół prowadzący mediację w danej sprawie składa się z trzech członków spośród Sądu, wskazanych przez Przewodniczącego Sądu Pojednawczego. Przewodniczący Sądu wyznacza również Przewodniczącego Zespołu. 

2. Członek Zespołu Sądu Pojednawczego nie może brać udziału w posiedzeniu mediacyjnym: 

1. w sprawach, w których jest lub był stroną lub pozostaje z jedną ze stron lub stronami w takim stosunku faktycznym i prawnym, iż wynik sprawy oddziaływuje na jego prawa i obowiązki, 

2. w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, 

3. w sprawach, w których był lub jeszcze jest pełnomocnikiem jednej ze stron. 

3. Wniosek o wyłączenie członka Zespołu Pojednawczego winien być złożony w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wyznaczeniu składu Zespołu do przeprowadzenia mediacji w danej sprawie. 

4. W razie wyłączenia członka Zespołu, Przewodniczący Sądu dokonuje wyboru uzupełniającego.


III 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO 


§ 9 

1. Wszczęcie postępowania następuje w razie wniesienia sprawy, w której przynajmniej jedną ze stron jest członek Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. 

2. Pismo, o którym mowa w ust. 1 winno zawierać: 

1. oznaczenie stron, 

2. dokładne i zwięzłe określenie rodzaju naruszeń postanowień „Kodeksu Etyki Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa”,

3. wskazanie, w miarę możliwości środków dowodowych, 

4. proponowany sposób i cel mediacji. 


§ 10 

1. Pismo, o którym mowa w § 9 doręcza się stronie (stronom), przeciwko którym zostało wniesione i proponuje się przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. 

2. Odpowiedź o odmowie lub wyrażeniu zgody na poddanie się mediacji winna być złożona w terminie 14-stu dni, od daty otrzymania pisma z Sądu.

3. Brak odpowiedzi na pismo Sądu w terminie określonym w ust. 2, jest traktowane jako odmowa poddania się mediacji. 

4. Z pismem wyrażającym zgodę na poddanie się mediacji należy złożyć odpowiedź na pismo strony przeciwnej, z podaniem informacji określonych w § 9, ust. 3 i 4. Odmowa wyrażenia zgody na poddanie się mediacji również winna być uzasadniona. 


IV

PRZEPROWADZANIE MEDIACJI 


§ 11 

1. Przeprowadzanie postępowania jest bezpłatne z zastrzeżeniem § 14 niniejszego Regulaminu. 

2. Po wyznaczeniu członków Zespołu Sądu Pojednawczego do przeprowadzenia mediacji w danej sprawie, Przewodniczący Sądu Pojednawczego ustala termin posiedzenia, które winno odbyć się do 30 dni od daty wpływu do Sądu pisma strony o wyrażeniu zgody na poddanie się mediacji lub odmowie poddania się mediacji. 

3. W razie braku odpowiedzi na pismo, o którym mowa w § 10, ust. 2 – Przewodniczący Sądu wyznacza skład Zespołu i ustala termin przeprowadzenia posiedzenia; § 11, ust. 2 Regulaminu Sądu stosuje się odpowiednio.

4. O terminie, miejscu, składzie Zespołu Sądu, a w razie potrzeby i innych informacjach, dotyczących posiedzenia pojednawczego w danej sprawie, Sąd powiadamia strony. W tym samym piśmie Sąd doręcza stronie wnoszącej sprawę, odpowiedź strony przeciwnej. 

5. Postępowanie pojednawcze jest jawne, prowadzone w języku polskim, protokołowane. Na wniosek strony jawność może być wyłączona ostateczną decyzją Zespołu Sądu Pojednawczego.


§ 12

1. Posiedzeniem kieruje wyznaczony prze Przewodniczącego Sądu Pojednawczego – Przewodniczący Zespołu Sądu Pojednawczego.

2. Przewodniczący Zespołu Sądu Pojednawczego i pozostali jego członkowie winni w sposób bezstronny, kierując się obiektywną prawdą i szacunkiem dla każdej ze stron, dążyć do załatwienia sprawy na pierwszym posiedzeniu. 

3. W każdym stadium postępowania pojednawczego Przewodniczący Zespołu powinien nakłaniać strony do zawarcia ugody. 

4. Zespół prowadzący posiedzenie pojednawcze Sądu, dokonuje oceny dowodów wskazanych przez strony, stosując prawo polskie, kierując się własnym uznaniem, doświadczeniem życiowym, praktyką zawodową oraz bezstronnym i obiektywnym dążeniem do załatwienia sporu w taki sposób, aby postępowanie mediacyjne nie wpłynęło na dalszą eskalację konfliktu między stronami biorącymi w nim udział. 

5. Narada i głosowanie są tajne. 

6. W razie, gdy strony postępowania pojednawczego nie zawrą ugody, to wówczas Sąd może podjąć decyzje o zwróceniu się do Rady Izby, celem zastosowania przez nią sankcji przewidzianych w Statucie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. 

7. Decyzję, o której mowa w § 12, ust. 6, Sąd doręcza stronom niezwłocznie. 

8. Informacje o pracach Sądu Pojednawczego zamieszczane są w dokumentach informacyjnych z działalności Izby. Przedmiotowe informacje mogą zawierać: 

- nazwę podmiotów będących stronami w danej sprawie, 

- wynik postępowania pojednawczego. 


§ 13 

Protokół z posiedzenia Zespołu Sądu Pojednawczego powinien zawierać: 

1. datę i miejsce jego sporządzenia, 

2. oznaczenie stron i składu Zespołu Sądu, 

3. rozstrzygnięcie, 

4. przytoczenie motywów, jakimi kierował się Zespół Sądu podejmując decyzję, o której mowa w § 12 ust. 6 niniejszego Regulaminu,

5. podpisy członków Zespołu Sądu Pojednawczego. 


§ 14

1. Każda ze stron ponosi koszty dojazdu na posiedzenie mediacyjne we własnym zakresie, bez względu na wynik mediacji. 

2. W razie zawnioskowania przez stronę przeprowadzenia wizji lokalnej, bądź wydania opinii przez biegłego, koszty wyjazdu Sądu Pojednawczego na wizję lokalną lub sporządzenia opinii biegłego ponosi strona wnioskująca o taki dowód. Należność z tytułu przeprowadzenia przez Sąd wyżej wymienionych czynności należy uiścić w terminie do czternastu dni od wezwania przez Sąd. 


§ 15 

1. W razie podjęcia przez Radę Izby, na wniosek Zespołu Sądu Pojednawczego, zgodnie z § 11, ust. 4 Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa decyzji o wykluczeniu podmiotu z Izby – podmiotowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji Rady Izby. 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Sądu Pojednawczego. 

3. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 


PRZEPISY KOŃCOWE 


§ 16 

Zmiany Regulaminu Sądu Pojednawczego dokonywane są przez Radę Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zwykłą większością głosów. 


§ 17 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o Izbach Gospodarczych, Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Kodeksu Etyki Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. 


§ 18 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony zgodnie z § 22 ust. 21 Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Uchwałą Rady Izby Nr 23/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. Za Radę Izby PREZYDENT Krystyna Łazarz