Kodeks etyki


Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 7 w dniu 30 marca 2006 roku przyjęło "Kodeks Etyki Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa".


KODEKS ETYKI
CZŁONKÓW OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA
 
 
I.  WSTĘP

Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa dostrzega dążenie do uczciwości, rzetelności w działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem.

W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższy okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa stoi na stanowisku, ze we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy.
Postępowanie w sposób uczciwy i prawy, utrwalanie dobrych obyczajów w życiu gospodarczym przyczyni się do tworzenia reguł postępowania zwanych „dobrymi praktykami”, nawet w sytuacji, konkurencyjności i sprzeczności interesów.
 
II. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. Stosunki pomiędzy firmą i kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.
2. Firma będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje, uzyskane od kontrahentów.
3. Firma nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów.
4. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.
5. Firma będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji.
6. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji, w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne środki wyżej nie wymienione.
7. Firma nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.
8. Firma będzie przestrzegać przepisów dotyczących zamówień publicznych, publicznych a w szczególności:

a) nie będzie się starała wpływać na osoby podejmujące decyzje,

b) poda w swojej ofercie takie warunki, które rzeczywiście będzie w stanie spełnić,
c) rzetelnie przedstawi w swojej ofercie osiągnięcia i doświadczenia,
d) nie będzie podejmować działań dyskredytujących konkurentów.
9. Firma będzie dostarczać produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.
10. Siła finansowa firmy nie będzie nadużywana.
11. Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową.
12. Firma w swojej działalności będzie kierowała się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
13. Działania firmy będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.
14. Firma zobowiąże się do przestrzegania panującego w innych krajach prawa i mieszkającej w nim społeczności.
15. Firma będzie respektować tradycje i kulturę w każdego kraju, w którym działa.
16. Firma będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.
 
  PREZYDENT
Krystyna  Łazarz