Zadania izby


Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.


Zadania Izby:

  1. 1. Reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów władzy publicznej administracji samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,

2. Współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej i pokrewnych,

3. Współpraca i udział w pracach organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego i gospodarczego, instytucji doradczo-opiniodawczych, grupach eksperckich w sprawach dotyczących obszarów działalności członków,

4. Uczestniczenie w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa,

5. Tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,

6. Podejmowanie w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców – członków Izby,

7. Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji,

8. Integracja środowiska drogowego.Realizując zadania statutowe członkowie władz Izby aktywnie uczestniczą w posiedzeniach komisji senackich i sejmowych, w oficjalnych i roboczych spotkaniach z Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędem Zamówień Publicznych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zarządcami dróg samorządowych.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, współpracuje z wieloma organizacjami branżowymi, m.in.: Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy, Polskim Związkiem Producentów Kruszyw, Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Stowarzyszeniem Producentów Cementu.

Współpracujemy również z jednostkami naukowo-badawczymi m.in. z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechnikami Krakowską, Gdańską i Warszawską oraz innymi wiodącymi uczelniami.