O Izbie

Zadania izby


Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.


Zadania Izby:

  1. Reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów władzy publicznej administracji samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,
  2. Współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej i pokrewnych,
  3. Współpraca i udział w pracach organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego i gospodarczego, instytucji doradczo-opiniodawczych, grupach eksperckich w sprawach dotyczących obszarów działalności członków,
  4. Uczestniczenie w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa,
  5. Tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
  6. Podejmowanie w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców – członków Izby,
  7. Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji,
  8. integracja środowiska drogowego.


Działania Izby:

Re­ali­zu­jąc za­da­nia sta­tu­to­we człon­ko­wie władz Izby aktywnie uczest­ni­czą w posiedzeniach sej­mo­wych ko­mi­sji: In­fra­struk­tu­ry, Go­spo­dar­ki, Fi­nan­sów Pu­blicz­nych oraz nad­zwy­czaj­ny­ch pod­ko­mi­sja­mi po­wo­ły­wa­ny­ch do roz­pa­trze­nia kon­kret­nych pro­jek­tów zmian ustaw, a także w ofi­cjal­nych i ro­bo­czych spo­tka­niach z Mi­ni­ster­stwem In­fra­struk­tu­ry i Budownictwa, Ministerstwem Rozwoju i Finansów, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ge­ne­ral­ną Dy­rek­cją Dróg Kra­jo­wych i Au­to­strad, Urzę­dem Za­mówień Pu­blicz­nych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zarząd­ca­mi dróg sa­mo­rzą­do­wych.

W ramach współ­pra­cy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Izba ma swo­ich przed­sta­wi­cie­li 
w Sek­cji Dro­go­wej Ra­dy Na­uko­wej In­sty­tu­tu Ba­daw­cze­go Dróg i Mo­stów, ko­mi­sji Apro­bat Tech­nicz­nych oraz Ra­dzie Za­rzą­dza­ją­cej Jed­nost­ki Cer­ty­fi­ku­ją­cej Wy­ro­by.


Z ini­cja­ty­wy i przy współpracy Izby od 2003 roku prowadzone są ba­da­nia sta­nu pol­skie­go wykonaw­stwa dro­go­we­go - „Ra­por­t o fir­mach dro­go­wych” sporządzony przez Arcata Partners – firmę specjalizującą się w sporządzaniu analiz. Raport to jedyne tak obszerne opracowanie o firmach drogowych w Polsce – sporządzane na podstawie analiz sprawozdań finansowych z kilkunastu lat oraz ankiet wśród firm drogowych. Obejmuje wszystkie znaczące firmy branży. Raport jest publikowany corocznie, w roku 2017 ukazała się już jego XIV edycja.


W 2015 roku Izba odpowiadając na potrzeby branży opracowała „Zbiór dobrych praktyk oraz wzorcowych klauzul w umowach podwykonawczych o roboty budowlane dotyczących obiektu liniowego”. Dokument składał się z dwóch części; z części pierwszej obejmującej zbiór wzorcowych klauzul w umowach o roboty budowlane dla obiektu liniowego oraz z części drugiej, obejmującej tzw. „klauzule zakazane”, które nie powinny występować w umowach podwykonawczych o roboty budowlane. Opracowanie zostało przekazane administracji drogowej. Przeprowadzono również szereg spotkań mających na celu wprowadzenie dobrego obyczaju akceptowania tych klauzul przez uczestników procesu budowlanego, zarówno w relacji inwestor – generalny wykonawca jak również generalny wykonawca – podwykonawca.


W styczniu 2016 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, NSZZ „Solidarność”, Polskim Kongresem Drogowym, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszeniem Klub Inżynierii Ruchu KLIR zaprezentowała „Białą Księgę Branży Drogowej”, która jest wspólnym głosem środowiska drogowego, platformą dialogu oraz drogowskazem dla dalszych działań rządu i posłów. Dokument zawiera 39 problemów pogrupowanych w 6 obszarach; są to postulaty strategiczne, ekonomiczne i finansowe, rynkowe, prawno-administracyjne, zawodowe i zarządzania ruchem. Są wśród nich postulaty zarówno ogólne, odnoszące się do strategicznych problemów dotykających polityki Państwa w obszarze całej polityki transportowej, a zwłaszcza drogownictwa, jak i bardziej szczegółowe, istotne dla poszczególnych środowisk.


Na początku 2016 r. Izba włączyła się w prace Komitetu Sterującego powstałego z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, którego celem była optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, zarówno w kontekście prawnym i technologicznym, jak również finansowym. Zamysłem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa było wykorzystanie doświadczeń, a także potencjału polskiej branży drogowej, w celu poprawienia jakości procesów składających się na realizację planu budowy dróg.Powołane zostały grupy robocze, których zadaniem było wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie prawa, zamówień publicznych oraz kwestii technicznych i finansowych, mogących bezpośrednio przełożyć się na zoptymalizowanie całego procesu inwestycyjnego. W prace Komitetu Sterującego i pięciu grup roboczych było zaangażowanych ponad 20 osób reprezentujących firmy zrzeszone w Izbie. Wynikiem prac Komitetu Sterującego były „Rekomendowane działania optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych”.


Na mocy Zarządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z maja 2016 r. została powołana Rada Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. W jej skład wchodzi 12 przedstawicieli zarządców dróg publicznych, 12 branży drogowej i 4 strony społecznej. Izba ma w Radzie 3 przedstawicieli. Główne zadania Rady Ekspertów to wypracowanie: wzoru umowy na realizację zamówienia publicznego w zakresie dróg publicznych, wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie dróg publicznych, wytycznych dotyczących prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie dróg publicznych oraz docelowej formuły działań Narodowego Forum Kontraktowego.

Wyniki prac Rady będą mogły być wydawane przez Ministra jako wzory, przykłady i standardy na podstawie zmienionej ustawy o drogach publicznych. Kluczowe zmiany obejmą zrównoważony podział ryzyk, samodzielność niezależnego inżyniera, ochrona podwykonawców, mniejsza ilość i szybsze rozstrzyganie sporów, racjonalny system kar oraz obowiązek zatrudniania na umowę o pracę.


Izba uczest­ni­czy w licznych se­mi­na­riach i tar­gach dro­go­wych. Od lat obejmuje swoim Pa­tro­natem „Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Bu­dow­nic­twa Dro­go­we­go AU­TO­STRA­DA - POL­SKA” - w Kiel­cach oraz czyn­nie uczest­ni­czy w or­ga­ni­zo­wa­nych w War­sza­wie co­rocz­nych Tar­gach „Ro­ads end Traf­fic”. Izba jest fun­da­to­rem na­gród 'Pol­skie Dro­gi ­XXI'. Dla firm człon­kow­skich Izba organizuje bezpłatne se­mi­na­ria i szko­le­nia do­ty­czą­ce mię­dzy in­ny­mi: za­mówień pu­blicz­nych, wytycznych technicznych, realizacji robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych.


Od roku 2005 Izba jest organizatorem Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie oraz Strzelectwie. Imprezy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całego środowiska drogowców.