Co robimy


Od 28 lat wspieramy i aktywizujemy małe, średnie i duże firmy działające w branży drogowej. Reprezentujemy interesy firm członkowskich przed administracją publiczną i samorządową oraz wieloma organizacjami działającymi w branży.

Jesteśmy członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, współpracujemy m.in. z: Polskim Związkiem Pracodawców Budowlanych, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy, Polskim Związkiem Producentów Kruszyw, Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Stowarzyszeniem Producentów Cementu.

Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi m.in. z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów gdzie uczestniczymy w pracach Rady jednostki certyfikującej wyrobu oraz Komisji ds. krajowych ocen technicznych,Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechnikami Krakowską, Gdańską i Warszawską oraz innymi wiodącymi uczelniami.

Jesteśmy przekonani, że wspólna praca osób, instytucji i organizacji przynosi pozytywne zmiany dla rozwoju drogownictwa w Polsce.

Jesteśmy zawsze otwarci na wszystkie sugestie i propozycje dotyczące wzajemnych kontaktów i polepszenia współpracy pomiędzy Izbą a firmami z nią stowarzyszonymi.

Cele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa wyznaczają wszyscy Członkowie Izby, a Zarząd i Rada czuwają nad realizacją opracowanych planów i założeń.