Na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiciele Izby brali udział w pracach grupy roboczej w zakresie opracowania praktycznych dokumentów rekomendujących konkretne rozwiązania oraz pomagające uczestnikom rynku w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W pracach, obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, brali udział reprezentanci branżowych zrzeszeń sektora budownictwa, a także zamawiający zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego.


W ciągu kilku miesięcy prac grupy, przedstawiciele organizacji branżowych wspólnie z przedstawicielami zamawiających pracowali nad stworzeniem zapisów waloryzacyjnych, które miałyby uniwersalny charakter dla rynku zamówień na roboty budowlane, a przy tym odpowiadałyby potrzebom zarówno publicznego zamawiającego, jak i zachęcały wykonawców do szerszego udziału w postępowaniach przetargowych.


Efektem działania grupy roboczej było opracowanie dotyczące klauzul waloryzacyjnych w sektorze budownictwa, które zostało zamieszczone w dniu 30 listopada 2022 r. na stronie internetowej UZP. Dokument ten prezentuje różne mechanizmy waloryzacji, co ma ułatwić konstruowanie klauzul waloryzacyjnych w projektowanych umowach w sprawie zamówienia publicznego. Zawarte w opracowaniu przykładowe klauzule, bazują na różnych mechanizmach i uwzględniają różną specyfikę i zakres prowadzonych prac budowlanych.


Główny Urząd Statystyczny we współpracy z grupą roboczą, w której są również przedstawiciele OIGD, opracowuje jeszcze kalkulatory waloryzacyjne do powyższych klauzul, które umożliwią automatyczne wyliczenie wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji. Kalkulatory zostaną udostępnione przez Urząd niezwłocznie po ich przygotowaniu.


W niniejszym opracowaniu w klauzulach usunięto wagi, limity i wskaźniki określające podział ryzyk. Zamawiający, którzy będą chcieli wykorzystać ww. klauzule w swojej praktyce udzielania zamówień, powinni określić i dostosować wpisywane wartości do realiów danego kontraktu, aby stworzona klauzula mogła być efektywnie wykorzystana w danym stanie faktycznym, obejmującym również aktualną sytuację rynkową. Był to postulat branży, który został uwzględniony w końcowym opracowaniu.