• 1. Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących drogownictwa.
 • 2. Współdziałanie z GDDKiA, Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajową Radą Zarządców Dróg Powiatowych w sprawach dotyczących drogownictwa.
 • 3. Informowanie władz państwowych i samorządowych o sytuacji branży drogowo-mostowej.
 • 4. Kontynuacja działań zmierzających do uregulowania i rozwiązania najważniejszych problemów polskiego drogownictwa dotyczących:

-finansowania drogownictwa, w tym również samorządowego,

 • -zamówień publicznych,
 • -działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • -współpracy z instytutami naukowo-badawczymi i uczelniami,
 • -zwiększania bezpieczeństwa i higieny pracy robót drogowo-mostowych.
 • 5. Uczestniczenie w pracach właściwych organów przygotowujących projekty aktów prawnych, jak również wydawanie opinii w sprawach dotyczących branży.
 • 6. Współpraca z organami Unii Europejskiej w zakresie stosowania prawa, wykorzystania środków UE i funkcjonowania firm na terenie UE.
 • 7. Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, seminariach, konferencjach naukowo-technicznych oraz targach branżowych.
 • 8. Współpraca z innymi branżowymi organizacjami samorządowymi w kraju i za granicą.
 • 9. Utrzymywanie dotychczasowej współpracy z mediami w celu informowania i przybliżania szerokiej opinii publicznej problematyki drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • 10. Działania na rzecz dalszej integracji środowiska drogowego w tym również poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych”