• Od wielu lat ściśle współpracujemy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, uczestniczymy w pracach Rady jednostki certyfikującej wyrobu oraz Komisji ds. krajowych ocen technicznych. Izbę reprezentuje Członek Prezydium Rady – Pan Erwin Filipczyk. Na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa a Instytutem Badawczym Dróg i Mostów - IBDiM objął patronatem merytorycznym prace Zespołu ds. BRD działającego przy OIGD oraz jego pracownicy włączyli się w prace Zespołu.