Wysokość składek członkowskich


W dniu 6 czerwca 2024 r. Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podjęło Uchwałę numer 7 o zmianie wysokości składki członkowskiej, na poniższych zasadach:


1) Dokonuje zmiany wysokości miesięcznej i rocznej składki członkowskiej od dnia 01 lipca 2024 r. w następujący sposób:

Zatrudnienie*

 Składka miesięczna

 Składka roczna 

od 1 do 50 osób

340,00 zł

4.080,00 zł

od 51 osób do 150 osób      

680,00 zł

8.160,00 zł

od 151 osób do 250 osób

850,00 zł

10.200,00 zł

od 251 osób do 500 osób

1.190,00 zł

14.280,00 zł

powyżej 500 osób

1.690,00 zł

20.280,00 zł

Wpisowe (jednorazowe) 

2000,00 zł

*Zatrudnienie jest liczone jako średnioroczne z roku poprzedniego.


2) Ustala, że:

Składka jest płatna w wysokości określonej miesięcznie z góry w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedniej noty statutowej, zaś zgodnie z wolą zainteresowanego członka Izby składka może zostać zapłacona jednorazowo za cały rok z góry w miesiącu styczniu danego roku w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniej noty statutowej.


3) Ustala zasady waloryzacji składek członkowskich, w ten sposób, iż:

Składki członkowskie będą każdorocznie waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (procentowy wskaźnik wzrostu cen), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2025 w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2024. Waloryzacja będzie dokonywana po opublikowaniu wskaźnika i ze skutkiem od 1 stycznia danego roku, a także jedynie w przypadku wzrostu wskaźnika. 

Zwaloryzowane składki zostaną zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych w górę. Zarząd każdorazowo poinformuje członków o waloryzacji i aktualnej wysokości składek członkowskich.


Składki będą naliczane zgodnie z posiadaną przez Izbę informacją o dotychczasowym stanie zatrudnienia w Państwa firmie.