Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa to największa drogowa organizacja samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.

Wśród firm członkowskich są przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji drogowo-mostowych, firmy utrzymaniowe, producenci znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące wyroby budowlane, dostawcy maszyn i urządzeń drogowych, oraz firmy dostarczające technologie i inne pracujące na rzecz branży drogowej.

Aktualności

Obraz przedstawiający Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) – rekomendacje Prokuratorii Generalnej RP
03.08.2022

Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) – rekomendacje Prokuratorii Generalnej RP

Prokuratoria Generalna, w związku z gwałtownymi i nieprzewidywalnymi zmianami cen materiałów i robót budowlanych obserwowanymi w wyniku wojny w Ukrainie, opublikowała w dniu 2 sierpnia br. na stronie internetowej wskazówki dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Dokument zawiera wskazówki dotyczące stosowania waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy przez Skarb Państwa lub inny podmiot publiczny, zarówno z perspektywy dopuszczalności zmiany umowy na gruncie Prawa zamówień publicznych, jak i gospodarności działania (wydatków) zamawiającego. W podsumowaniu opracowania zawarto ogólne wnioski odnoszące te wskazówki do obserwowanych zjawisk, spowodowanych wojną w Ukrainie. Prokuratoria Generalna, podzielając stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, uważa, że gwałtowne, zdecydowanie przewyższające dotychczasowe trendy rynkowe i nieprzewidywalne zmiany cen materiałów i robót budowlanych obserwowane obecnie w Polsce w wyniku wojny w Ukrainie pozwalają na dokonanie koniecznej zmiany umowy na podstawie przepisów PZP.  Zakres takiej zmiany wyznacza wpływ powyższych zjawisk na wykonywanie danej umowy. Prokuratoria Generalna zwróciła również uwagę, że oceniając ten wpływ na typowe kontrakty, zamawiający może z reguły posługiwać się analizami o ogólniejszym charakterze i zagregowanymi danymi. W szczególności dotyczy to określenia rozmiaru zachodzących zmian, ich gwałtowności, relacji zmian do występujących na rynku trendów, marż występujących w umowach o roboty budowlane i konsekwencji tych ustaleń dla klasyfikacji zmian jako nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych czy skutkujących rażącą stratą.  Zmiana umowy, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, może przybrać formę:   - zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (nie wyklucza tego ryczałtowy charakter wynagrodzenia) lub - wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej albo - zmiany dotychczasowej klauzuli waloryzacyjnej, np. przez podwyższenie wcześniej przyjętego limitu waloryzacji.  Przedmiotowy dokument w załączeniu. Źródło: Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) - rekomendacje - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Czytaj dalej

27.07.2022

II Konferencja Drogowo-Kruszywowa Materiały, surowce, technologie. Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych 7-9 września 2022 r.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa objęła Patronatem Honorowym II Konferencję Drogowo-Kruszywową "Materiały, surowce, technologie. Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych" (7-9 września 2022 r., Hotel Novotel City West Kraków) organizowaną przez redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Kruszywa”. W ramach wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące materiałów, surowców, technologii i wykorzystaniu ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli: kadry zarządzającej kopalniami kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych, kadry inżynieryjno-technicznej kopalni kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych, firm wykonawczych i projektowych, inwestorów i administracji drogowej, firm produkujących materiały i dostarczających technologie dla branży drogowej, uczelni wyższych i instytucji. Podczas trzech dni Konferencji wysłuchają Państwo referatów ujętych w sześć sesji tematycznych, zapoznają się z opiniami ekspertów podczas debaty tematycznej, a także wezmą udział w wydarzeniach towarzyszących – wycieczce regionalnej do Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach, kolacji towarzyskiej czy strefie chillout. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://konferencjadrogowo-kruszywowa.elamed.pl/

Czytaj dalej

14.06.2022

W Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OIGD

W dniu 9 czerwca 2022 roku w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas którego zostały omówione najważniejsze problemy nurtujące środowisko drogowców. W dyskusji poruszono najważniejsze dla branży tematy, m. in. potrzebę przygotowania przez rząd systemowego rozwiązania dla sektora budownictwa w związku z poważną sytuacją wykonawców zamówień publicznych, będącą skutkiem napaści Rosji na Ukrainę, waloryzacja kontraktów, odpady w drogownictwie, skutki dla branży ustawy dot. tzw. elektromobilności. Swoimi uwagami co do stanu polskiego drogownictwa oraz wagi wspólnego działania podzielili się z uczestnikami Walnego również zaproszeni goście: W imieniu Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka Pan Przemysław Skruch Przedstawiciel Biura Ministra Infrastruktury (list Ministra Infrastruktury do Członków OIGD w załączeniu),  Pan Tomasz Żuchowski Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad,  Pan dr inż. Mariusz Urbański Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,  Pan Zbigniew Tabor Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,  Pan Adam Czerwiński Przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Sączu. Podjęto wiele ważnych uchwał m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udzielono absolutorium Radzie Izby,oraz uchwalono plan finansowy na 2022 rok. Walne Zgromadzenie, podjęło także uchwałę zmieniającą wysokości składki członkowskiej począwszy od lipca 2022 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło także „Kierunki działań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na lata 2022-2024”: 1. Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących drogownictwa. 2. Współdziałanie z GDDKiA, Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajową Radą Zarządców Dróg Powiatowych w sprawach dotyczących drogownictwa. 3. Informowanie władz państwowych i samorządowych o sytuacji branży drogowo-mostowej. 4. Kontynuacja działań zmierzających do uregulowania i rozwiązania najważniejszych problemów polskiego drogownictwa dotyczących: - finansowania drogownictwa, w tym również samorządowego, - zamówień publicznych, - działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, - współpracy z instytutami naukowo-badawczymi i uczelniami, - zwiększania bezpieczeństwa i higieny pracy robót drogowo-mostowych. 5. Uczestniczenie w pracach właściwych organów przygotowujących projekty aktów prawnych, jak również wydawanie opinii w sprawach dotyczących branży. 6. Współpraca z organami Unii Europejskiej w zakresie stosowania prawa, wykorzystania środków UE i funkcjonowania firm na terenie UE. 7. Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, seminariach, konferencjach naukowo-technicznych oraz targach branżowych. 8. Współpraca z innymi branżowymi organizacjami samorządowymi w kraju i za granicą. 9. Utrzymywanie dotychczasowej współpracy z mediami w celu informowania i przybliżania szerokiej opinii publicznej problematyki drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 10. Działania na rzecz dalszej integracji środowiska drogowego w tym również poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych” Na Walnym Zgromadzaniu poinformowano również członków Izby o wynikach wyborów do Rady Izby na kadencję 2021 – 2024 w Regionie Dolnośląskim. Reprezentantem tego regionu został Pan Kamil Furman EUROVIA POLSKA S.A. Pan Prezydent Przemysław Klonowski i Pani Prezes Barbara Dzieciuchowicz podziękowali firmom, których pracownicy byli bardzo aktywni w praca zespołów merytorycznych działających w Izbie, dzieli się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą. Na wyróżnienie zasłużyli (firmy w porządku alfabetycznym): ALUMAST S.A. Pan Dyrektor Jarosław Schabowski w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego APM PRO Sp. z o.o. w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BUDIMEX S.A. Pani Dyrektor Ewelina Karp-Kręglicka, Pan Mec. Maciej Lewicki i Pan Dyrektor Łukasz Bargenda – w Zespole ds. odpadów, Pan Dyrektor Marek Klusek i Pan Marcin Waszak – w Zespole ds. nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie oraz Pani Dyrektor Joanna Szatanek w grupie roboczej ds. kruszyw w której Izba działa wspólne z innymi organizacjami branżowymi EUROVIA POLSKA S.A. Pan Dyrektor Kamil Furman – w Zespole ds. certyfikacji oraz w Zespole ds. nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie, a Pan Jakub Dydak w Zespole ds. utrzymania FBSerwis S.A. w Zespole ds. utrzymania GIERA Znaki Drogowe Sp. j. w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego MOSTY ŁÓDŹ S.A. Pani Dyrektor Iwona Zielińska w Zespole ds. certyfikacji oraz w Zespole ds. nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie NISSEN POLSKA Sp. z o.o. Pan Dawid Kakowski w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONDE S.A. Pan Wiceprezes Marcin Szerszeń w Zespole ds. nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie PLANETA S.A. Pan Dyrektor Jacek Danielski w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego SAFEROAD Sp. z o.o. Pan Dyrektor Grzegorz Marcinkowski w Zespole ds. utrzymania, aPan Dyrektor Aleksander Głowania w Zespole ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego SECUTEC Sp. z o.o. Pan Dyrektor Krzysztof Olszowy w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STRABAG Sp. z o.o. Pan Dyrektor Sebastian Witczak z firmy TPA Sp. z o.o. w grupie roboczej ds. kruszyw w której Izba działa wspólne z innymi organizacjami branżowymi ZABERD Sp. z o.o. w Zespole ds. utrzymania Mamy nadzieję, że nadal czynnie uczestniczyć będą Państwo w pracach zespołów i działaniach Izby, bo dzięki naszej wspólnej działalności jesteśmy liczącym się partnerem dla Administracji Rządowej, Organizacji Zrzeszających Jednostki Samorządowe jaki i Organizacji branżowych.

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności

Kim jesteśmy?
Kim jesteśmy?
Nasze osiągnięcia
Nasze osiągnięcia
Dlaczego warto być członkiem
Dlaczego warto być członkiem
Co robimy
Co robimy
Jak pracujemy
Jak pracujemy
Dołącz do nas
Dołącz do nas

Jak zostać członkiem oigd?

Nasi członkowie

poznaj naszych członków