Zarząd Izby załącza pismo Urzędu Zamówień Publicznych, Departament Prawny z dnia 11 lipca 2019r. znak: UZP/DP/026/529 (7)/18/MO KW-5204/19 - odpowiedź na zapytanie OIGD z dnia 15 czerwca 2018r., znak OIGD 79/2018 „…czy wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne mogą skutecznie powoływać się, a jeśli tak, to w jakim zakresie na doświadczenie uzyskane przy realizacji zadań z udziałem podwykonawców”.


Załączniki