W dniu 22 maja 2019 roku w Krakowie z udziałem Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie naszej organizacji, podczas którego został podsumowany rok 2018 i gdzie dyskutowano o najważniejszych problemach nurtujących środowisko drogowców, m. in. wzroście cen i trudnościach z waloryzacją kontraktów, o problemach firm wykonawczych świadczących usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych stosujących dwie stawki podatku VAT 8% i 23% w zależności od rodzaju prowadzonych robót, o braku pracowników i trudnych rozmowach z administracją państwową.

Podjęto wiele ważnych uchwał m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udzielono absolutorium Radzie Izby, uchwalono plan finansowy na 2019 rok oraz przyjęto „Kierunki działań Izby na lata 2019 – 2021”. Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o przyznaniu tytułu członka honorowego Panu Adamowi Kulikowskiemu, wieloletniemu członkowi Rady Izby i Prezydentowi Izby w latach 2012-2018.

Na Walnym Zgromadzaniu poinformowano również członków Izby o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Izby na kadencję 2018 – 2021 w następujących regionach:

Region Dolnośląski – Kamil Furman Dyrektor EUROVIA POLSKA S.A.

Region Warmińsko-Mazurski – Marek Giera Dyrektor GZD Sp. z o.o. Sp. k.