W dniu 10 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758).

W rozporządzeniu znalazły się m. in. uregulowania dot. ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2 czy też ograniczenia, zakazy i nakazy wspólne dla obszaru czerwonego i obszaru żółtego.

Place budów to miejsca z ograniczoną możliwością wstępu dlatego tam stosowane są szczególne zasady jak dla miejsca pracy.

Zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w zakładach pracy, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Ponadto zakład pracy ma obowiązek zapewnić odstęp pomiędzy stanowiskami pracy, w których pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Minimalna wielkość tego odstępu to 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2

Podczas prowadzenia prac na styku z przestrzenią publiczną np. remont ulicy lub chodnika, bez zamknięcia przestrzeni i wydzielenia niedostępnego dla osób postronnych placu budowy, zaleca się, aby pracownicy stosowali się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli w trakcie wykonywania prac zasłaniali usta i nos.

Zachowywane są dotychczasowe zalecenia i wymagania sanitarne, które obligują zakład pracy m.in. do zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Z szatni i pomieszczeń socjalnych pracownicy korzystają rotacyjnie w mniejszych grupach, zachowując minimalny odstęp.

Ograniczenia w transporcie zbiorowym dotyczą również pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc (łącznie z kierowcą) i dowożących osoby do pracy, np. na budowę. W pojazdach liczba miejsc jest ograniczona, aby zachować bezpieczny odstęp między pasażerami.


Źródło: GDDKiAZałączniki