W dniu 10 września 2020 roku w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, podczas którego podsumowano działania Izby w roku 2019 i gdzie dyskutowano o bieżących problemach nurtujących środowisko drogowców.

Podjęto wiele ważnych uchwał m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019, udzielono absolutorium Radzie Izby, uchwalono plan finansowy na 2020 rok oraz zmiany do Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i do „Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa”, Walne Zgromadzenie przyjęło także 5 wolnych wniosków do realizacji przez organy Izby.

Odbyły się również wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej do końca kadencji 2018-2021. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej do końca kadencji 2018 – 2021 został wybrany Pan Andrzej Zygar Prezes Zarządu Rejon Budowy Dróg i Mostów
w Krośnie Sp. z o.o.