Rada Ministrów w dniu 23 lutego br. przyjęła przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczymy 2,5 mld zł. Jest to pierwszy samodzielny program wieloletni z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę.

- Do rozwoju systemu transportowego kraju podchodzimy kompleksowo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem, obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dodatkowe 2,5 mld zł na pewno przyspieszy realizację inwestycji niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

GDDKiA w ramach PBID 2021-2024 będzie realizować m.in. takie zadania jak:

- budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,

- budowa zatok autobusowych,

- przebudowa skrzyżowań,

- budowa lewoskrętów,

- budowa kładek dla pieszych,

- montaż znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,

- poprawa warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,

- likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach, a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,

- poprawa geometrii skrzyżowań dróg i korekta łuków poziomych jezdni,

- dostosowanie przekrojów drogowych do potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu,

- wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni ze szczególnym uwzględnieniem „stref wybaczających” błędy kierowców,

- zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,

- montaż efektywnego oświetlania lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc,

- poprawa parametrów użytkowych jezdni,

- poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,

- poprawa bezpieczeństwa na dojazdach do przejazdów drogowych, w szczególności w zakresie fizycznego wymuszania redukcji prędkości oraz poprawy warunków widoczności,

- uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

Biorąc pod uwagę priorytet nadany ochronie pieszych na przejściach dla pieszych w pierwszej kolejności planowane są działania poprawiające bezpieczeństwo na znacznej liczbie przejść dla pieszych, poprzez m.in. ich doświetlenie, oznakowanie, budowę azyli dla pieszych. Będzie to działanie komplementarne z procedowanymi zmianami ustawowymi przewidującymi przyznanie pierwszeństwa pieszemu wyrażającemu zamiar przejścia przez jezdnię.

Współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce wciąż należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Potrzeba opracowania nowego programu drogowego wynika z konieczności pilnego wdrożenia działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze infrastruktury. W celu odwrócenia niepokojących trendów, zadania tego rodzaju wymagają zapewnienia stabilnego finansowania na najbliższe lata, czego gwarantem będzie Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024.

Program jest dokumentem określającym cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).


Źródła: 

https://www.gov.pl/web/premier/poprawimy-bezpieczenstwo-polakow-na-drogach-rzad-przyjal-program-bezpiecznej-infrastruktury-drogowej

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzad-przyjal-program-bezpiecznej-infrastruktury-drogowej

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40912/Rzad-przyjal-Program-Bezpiecznej-Infrastruktury-Drogowej