W dniu 9 czerwca 2022 roku w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas którego zostały omówione najważniejsze problemy nurtujące środowisko drogowców. W dyskusji poruszono najważniejsze dla branży tematy, m. in. potrzebę przygotowania przez rząd systemowego rozwiązania dla sektora budownictwa w związku z poważną sytuacją wykonawców zamówień publicznych, będącą skutkiem napaści Rosji na Ukrainę, waloryzacja kontraktów, odpady w drogownictwie, skutki dla branży ustawy dot. tzw. elektromobilności.

Swoimi uwagami co do stanu polskiego drogownictwa oraz wagi wspólnego działania podzielili się z uczestnikami Walnego również zaproszeni goście:

W imieniu Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka Pan Przemysław Skruch Przedstawiciel Biura Ministra Infrastruktury (list Ministra Infrastruktury do Członków OIGD w załączeniu), 

Pan Tomasz Żuchowski Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad, 

Pan dr inż. Mariusz Urbański Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 

Pan Zbigniew Tabor Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 

Pan Adam Czerwiński Przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Sączu.


Podjęto wiele ważnych uchwał m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udzielono absolutorium Radzie Izby,oraz uchwalono plan finansowy na 2022 rok. Walne Zgromadzenie, podjęło także uchwałę zmieniającą wysokości składki członkowskiej począwszy od lipca 2022 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło także „Kierunki działań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na lata 2022-2024”:

 • 1. Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących drogownictwa.
 • 2. Współdziałanie z GDDKiA, Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajową Radą Zarządców Dróg Powiatowych w sprawach dotyczących drogownictwa.
 • 3. Informowanie władz państwowych i samorządowych o sytuacji branży drogowo-mostowej.
 • 4. Kontynuacja działań zmierzających do uregulowania i rozwiązania najważniejszych problemów polskiego drogownictwa dotyczących:
 • - finansowania drogownictwa, w tym również samorządowego,
 • - zamówień publicznych,
 • - działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • - współpracy z instytutami naukowo-badawczymi i uczelniami,
 • - zwiększania bezpieczeństwa i higieny pracy robót drogowo-mostowych.
 • 5. Uczestniczenie w pracach właściwych organów przygotowujących projekty aktów prawnych, jak również wydawanie opinii w sprawach dotyczących branży.
 • 6. Współpraca z organami Unii Europejskiej w zakresie stosowania prawa, wykorzystania środków UE i funkcjonowania firm na terenie UE.
 • 7. Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, seminariach, konferencjach naukowo-technicznych oraz targach branżowych.
 • 8. Współpraca z innymi branżowymi organizacjami samorządowymi w kraju i za granicą.
 • 9. Utrzymywanie dotychczasowej współpracy z mediami w celu informowania i przybliżania szerokiej opinii publicznej problematyki drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • 10. Działania na rzecz dalszej integracji środowiska drogowego w tym również poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych”

Na Walnym Zgromadzaniu poinformowano również członków Izby o wynikach wyborów do Rady Izby na kadencję 2021 – 2024 w Regionie Dolnośląskim. Reprezentantem tego regionu został Pan Kamil Furman EUROVIA POLSKA S.A.


Pan Prezydent Przemysław Klonowski i Pani Prezes Barbara Dzieciuchowicz podziękowali firmom, których pracownicy byli bardzo aktywni w praca zespołów merytorycznych działających w Izbie, dzieli się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą. Na wyróżnienie zasłużyli (firmy w porządku alfabetycznym):

ALUMAST S.A. Pan Dyrektor Jarosław Schabowski w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

APM PRO Sp. z o.o. w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

BUDIMEX S.A. Pani Dyrektor Ewelina Karp-Kręglicka, Pan Mec. Maciej Lewicki i Pan Dyrektor Łukasz Bargenda – w Zespole ds. odpadów, Pan Dyrektor Marek Klusek i Pan Marcin Waszak

– w Zespole ds. nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie oraz Pani Dyrektor Joanna Szatanek w grupie roboczej ds. kruszyw w której Izba działa wspólne z innymi organizacjami branżowymi

EUROVIA POLSKA S.A. Pan Dyrektor Kamil Furman – w Zespole ds. certyfikacji oraz w Zespole ds. nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie, a Pan Jakub Dydak w Zespole ds. utrzymania

FBSerwis S.A. w Zespole ds. utrzymania

GIERA Znaki Drogowe Sp. j. w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

MOSTY ŁÓDŹ S.A. Pani Dyrektor Iwona Zielińska w Zespole ds. certyfikacji oraz w Zespole ds. nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie

NISSEN POLSKA Sp. z o.o. Pan Dawid Kakowski w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ONDE S.A. Pan Wiceprezes Marcin Szerszeń w Zespole ds. nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie

PLANETA S.A. Pan Dyrektor Jacek Danielski w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

SAFEROAD Sp. z o.o. Pan Dyrektor Grzegorz Marcinkowski w Zespole ds. utrzymania, aPan Dyrektor Aleksander Głowania w Zespole ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

SECUTEC Sp. z o.o. Pan Dyrektor Krzysztof Olszowy w Zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

STRABAG Sp. z o.o. Pan Dyrektor Sebastian Witczak z firmy TPA Sp. z o.o. w grupie roboczej ds. kruszyw w której Izba działa wspólne z innymi organizacjami branżowymi

ZABERD Sp. z o.o. w Zespole ds. utrzymania

Mamy nadzieję, że nadal czynnie uczestniczyć będą Państwo w pracach zespołów i działaniach Izby, bo dzięki naszej wspólnej działalności jesteśmy liczącym się partnerem dla Administracji Rządowej, Organizacji Zrzeszających Jednostki Samorządowe jaki i Organizacji branżowych.Załączniki