Prokuratoria Generalna, w związku z gwałtownymi i nieprzewidywalnymi zmianami cen materiałów i robót budowlanych obserwowanymi w wyniku wojny w Ukrainie, opublikowała w dniu 2 sierpnia br. na stronie internetowej wskazówki dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Dokument zawiera wskazówki dotyczące stosowania waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy przez Skarb Państwa lub inny podmiot publiczny, zarówno z perspektywy dopuszczalności zmiany umowy na gruncie Prawa zamówień publicznych, jak i gospodarności działania (wydatków) zamawiającego. W podsumowaniu opracowania zawarto ogólne wnioski odnoszące te wskazówki do obserwowanych zjawisk, spowodowanych wojną w Ukrainie.

Prokuratoria Generalna, podzielając stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, uważa, że gwałtowne, zdecydowanie przewyższające dotychczasowe trendy rynkowe i nieprzewidywalne zmiany cen materiałów i robót budowlanych obserwowane obecnie w Polsce w wyniku wojny w Ukrainie pozwalają na dokonanie koniecznej zmiany umowy na podstawie przepisów PZP.  Zakres takiej zmiany wyznacza wpływ powyższych zjawisk na wykonywanie danej umowy. Prokuratoria Generalna zwróciła również uwagę, że oceniając ten wpływ na typowe kontrakty, zamawiający może z reguły posługiwać się analizami o ogólniejszym charakterze i zagregowanymi danymi. W szczególności dotyczy to określenia rozmiaru zachodzących zmian, ich gwałtowności, relacji zmian do występujących na rynku trendów, marż występujących w umowach o roboty budowlane i konsekwencji tych ustaleń dla klasyfikacji zmian jako nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych czy skutkujących rażącą stratą. 

Zmiana umowy, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, może przybrać formę:  

- zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (nie wyklucza tego ryczałtowy charakter wynagrodzenia) lub

- wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej albo

- zmiany dotychczasowej klauzuli waloryzacyjnej, np. przez podwyższenie wcześniej przyjętego limitu waloryzacji. 

Przedmiotowy dokument w załączeniu.

Źródło: Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) - rekomendacje - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Załączniki