Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa wystąpiła do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę zapisów Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.


W szczególności chodzi o następujący zapis w przedmiotowym rozporządzeniu:

Podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych jest projektowana w taki sposób, aby spełniała co najmniej Polskie Normy PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu – Maszty i słupy, PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu – Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji oraz PN-EN 12767:2019-12 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody badań.


Przywołana w tym punkcie norma dotycząca wykonania masztów i słupów z betonu oraz norma związana z biernym bezpieczeństwem konstrukcji wsporczych, zdaniem Izby, stoją ze sobą w sprzeczności, gdyż właściwości fizyczne, jakie posiadają konstrukcje betonowych słupów, nie są w stanie sprostać wymaganiom tzw. podatności określonymi wskaźnikami biernego bezpieczeństwa wg PN-EN 12767:2019-12. Izba zwróciła również uwagę na fakt, iż do tej pory żaden z producentów słupów betonowych w Europie nie posiada certyfikatu ani nie przeprowadził badań potwierdzających jakąkolwiek klasę biernego bezpieczeństwa dla betonowych słupów teletechnicznych, energetycznych czy oświetleniowych.


Odnosząc się do materiałów, z jakich mogą być produkowane słupy teletechniczne, należy zaznaczyć, że jeszcze do niedawna najbardziej popularne i powszechnie stosowane były słupy drewniane. Jednak ze względu na rakotwórczy środek stosowany do ich konserwacji, którym jest kreozot oraz ekologię związaną z ochroną lasów, słupy teletechniczne tego typu zostały zakazane przez Unię Europejską. Biorąc pod uwagę możliwość zastąpienia drewna innymi materiałami do produkcji słupów, takimi jak: beton, stal, aluminium czy kompozyt, w przedmiotowym rozporządzeniu nie zostało to uwzględnione. Literalne przywołanie normyPN-EN 12843:2008 wskazuje tylko na jeden rodzaj materiału do produkcjisłupów teletechnicznych, jakim jest beton.


Od wielu lat w krajach Europy stosowane są słupy teletechniczne kompozytowe jako najciekawsza alternatywa materiałowa i technologiczna dla tego typu słupów. Warto nadmienić, że kompozyty nie przewodzą prądu elektrycznego, są odporne na chemiczne środki drogowe,ponadto waga słupa kompozytowego jest ponad 18-krotnie mniejsza od porównywalnegosłupa betonowego. Ten argument przekłada się na potencjalne skutki zderzenia pojazdu z słupem teletechnicznym posadowionym w pasie drogowym.


Mimo spadkowej tendencji wypadków drogowych, w roku 2022 doszło do ok 300 wypadków z słupami, w których rannych zostało 329 osób, a zginęło 46 osób. Tylko z tego tytułu budżet państwa ponosi stratę ok. 800 mln zł rocznie. Stąd też przywołanie w rozporządzeniu normy PN-EN 12767:2019-12 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody badań jest jak najbardziej wskazanym wyjściem naprzeciw działaniom poprawiającym bezpieczeństwo na polskich drogach, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, zawartymi w dyrektywach z 2004 r. dot. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz z 2008 r. dot. Ochrony Zdrowia i Życia.


Działający przy OIGD Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wnosi o dopuszczenie do stosowania do produkcji słupów teletechnicznych innych materiałów niż tylko beton, dając przy tym szansę uczciwego konkurowania producentom bazującym na odmiennych technologiach, wzorem branży słupów oświetleniowych.


W załączeniu znajdą Państwo odpowiedź z Ministerstwa Cyfryzacji na wniosek Izby (pismo DT.WR.401.2.2024 z dnia 26 stycznia br.).


Załączniki