Poniżej zamieszczamy przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego raport dotyczący sytuacji sektora budowlanego, który powstał we współpracy z czterema wiodącymi organizacjami branży budowlanej; Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Branży Elektroenergetycznej i Polskim Klastrem Eksporterów Budownictwa. Celem raportu było zdiagnozowanie stanu sektora budowlanego w roku 2019 oraz scharakteryzowanie jego potencjału, barier rozwojowych i perspektyw w najbliższej przyszłości. Wnioski płynące z niniejszego opracowania zostały sformułowane w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na grupie prawie pięćdziesięciu firm wykonawczych - członków stowarzyszeń partnerskich - realizujących projekty we wszystkich segmentach krajowego rynku budowlanego.

Załączniki