W Ministerstwie Klimatu powstał projekt rozporządzenia w sprawie warunków utraty statusu odpadów przez destrukt asfaltowy. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i Polski Związek Pracodawców Budownictwa, po zebraniu opinii wśród swoich członków, przesłały do Ministra Klimatu uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (pismo z uwagami poniżej w załączeniu).


W styczniu br. o wydanie tego rozporządzenia wnioskowały Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Wspólne pismo obu organizacji było pierwszym z całego cyklu działań, mających na celu zmianę warunków stosowania destruktu.

W kwietniu br. cztery organizacje drogowe: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy skierowały wspólne wystąpienie do Wicepremiera oraz Ministrów Infrastruktury i Klimatu, w którym zwróciły uwagę na problematykę związaną z długim procesem uzyskiwania zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych na budowie, w związku z ich klasyfikacją jako odpad, oraz na niejednoznaczne, i niespójne interpretacje ustaw środowiskowych, począwszy od RDOŚ na etapie przygotowania inwestycji, przez WIOŚ na etapie budowy. Zawnioskowały, o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do wydania przez Ministra Klimatu rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, kierując się względami ochrony środowiska, życia lub zdrowia ludzi w stosunku do materiałów, które wytwarzane są na budowach i mogą być w dużej mierze ponownie wykorzystane jako produkty, a nie odpady (beton i gruz betonowy, mieszanki bitumiczne (destrukt), cegły i gruz ceglany, gleba i ziemia niezanieczyszczona oraz tłuczeń torowy (kruszywo)), lub o ich usunięcie z katalogu odpadów.


Ponadto, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa przy udziale Akademii Górniczo-Hutnicznej, współpracują z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Klimatu w celu opracowania zasad gospodarowania odpadami budowlanymi w odniesieniu do materiałów wtórnych typu gruz betonowy, ceglany, tłuczeń, metale (bariery), destrukt asfaltowy. Celem tych regulacji będzie uproszczenie procesów administracyjnych związanych z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. Na stronie internetowej https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cRhEQUElp5gFrBt-EOMqesT56tXpncUmGWVa13sNFz0/edit?usp=sharing został utworzony formularz, w którym zbieramy informacje na temat metod przetwarzania wyżej przykładowo wymienionych materiałów.


Załączniki