Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych przesłały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136). Projekt ten przewiduje także istotne zmiany w ustawie o odpadach.

Wspólne pismo OIGD i PSWNA w załączeniu.


Załączniki