Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła do Premiera RP z apelem o zmianę zapisów UCHWAŁY NR 84/2021 RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  oraz  UCHWAŁY NR 176/2021 RADY MINISTRÓW z dnia 28.12.2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zdaniem Izby zapisy powyższych uchwał, wbrew zapewne oczywistym intencjom Rządu, powodować będą, iż w zamówieniach publicznych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, preferowane będą podmioty posiadające dostęp do nieograniczonych w zasadzie środków finansowych pozwalających na długotrwałe kredytowanie realizowanych inwestycji.

Takich środków finansowych pozwalających na kredytowanie przez bliżej nieokreślony czas realizowanych inwestycji nie posiadają rodzime firmy, nie tylko te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Można przypuszczać, że uczestnictwo w realizacji zadań finansowanych z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, przez krajowe firmy z branży drogowej będzie w zasadzie niemożliwe i dlatego budzi to ich obawy.

Izba w piśmie OIGD 159/2021 szczegółowo opisała uwagi do Uchwały Rady Ministrów oraz zwróciła się do Pana Premiera z prośbą o zmianę zasad wypłaty środków z Programu na rzecz wnioskodawców, w ten sposób, by środki te były przekazywane samorządom na wydzielone rachunki w cyklu miesięcznym, by umożliwić wypłatę wynagrodzenia wykonawcom na podstawie przejściowych świadectw płatności czy protokołów odbioru częściowego. Umożliwi to zapewnienie szerszego udziału przy realizacji robót przez polskich przedsiębiorców drogowych, co zwiększy konkurencyjność oraz stanowić będzie realne przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19, do czego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych powinien służyć.

Szczegóły wystąpienia Izby znajdą Państwo w załączonych pismach.


Załączniki