Zarząd Izby na początku lipca br. poinformował Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o sygnalizowanym przez Członków OIGD ograniczaniu prac oznakowania poziomego na niektórych kontraktach realizowanych w formule obmiarowej – pismo nr OIGD 92/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.

Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w odpowiedzi przyznał, że porównując I półrocze 2020 r. do I półrocza 2019 r. w pięciu Oddziałach GDDKiA zanotowano nieznaczne (ok. 10%) zmniejszenie wykonania prac w zakresie utrzymania oznakowania poziomego, jednak obniżenie to nie wynika z kwestii obniżenia przez GDDKiA poziomu finansowania tego asortymentu, a jest pochodną czynników obiektywnych takich jak m.in. przeniesienie, wskutek pandemii COVID-19, części prac utrzymaniowych na drugie półrocze 2020 r. W piśmie zaznaczono, że GDDKiA przykłada wielką wagę do rozważnego i skutecznego planowania działań mających na celu zachowanie bezpieczeństwa na istniejącej sieci dróg krajowych i na bieżąco monitoruje stan dróg i bezpieczeństwo ruchu – pismo nr DZS.WUS-ZDS.4201.4.2020.MJC z dnia 5 sierpnia 2020 r.


Załączniki